Info fotowedstrijd

Fotowedstrijd Natuur en Wetenschap vzw

 

 

1 Reglement

Dit reglement is van toepassing op de fotowedstrijd van Natuur en Wetenschap vzw 2017 – 2018,
gevestigd in B-3128 Baal, Baalsebaan 287.

 • Deelname

 • Categorieën

 • Verloop

 • Voorwaarden voor de ingezonden beelden

 • Extra voorwaarden jeugd

 • Auteursrechten

 • Winnaars

 • Prijzen

 • Stemmen

 • Aansprakelijkheid

 • Privacy

 • Vragen en betwistingen

 • Slotbepalingen

1.1 Deelname

 • De wedstrijd verloopt in verschillende fases: van 1 december 2017 tot en met 28 februari 2018 kan je foto’s inzenden. Van 1 tot en met 31 maart 2018 zal de jury de ingezonden foto’s beoordelen. Op zaterdag 28 april 2018 worden de winnaars bekend gemaakt.

 • Door deel te nemen aan de fotowedstrijd van Natuur en Wetenschap vzw 2017 - 2018 ga je akkoord met de voorwaarden van het reglement. Natuur en Wetenschap vzw behoudt zich het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer ze van mening is dat ze niet conform het reglement handelen.

 • Deelname aan de fotowedstrijd van Natuur en Wetenschap vzw 2017 - 2018 staat open voor iedereen, met uitzondering van professionele natuurfotografen en juryleden van de fotowedstrijd van Natuur en Wetenschap vzw 2017 - 2018.

 • Deelname aan de fotowedstrijd van Natuur en Wetenschap vzw 2017 - 2018 is gratis.

 • Enkel deelnemers jonger dan 30 jaar kunnen foto’s inzenden voor de categorieën Natuur en Wetenschap en de 15 seconden natuur- en wetenschapsfilm.

 • Enkel deelnemers jonger dan 16 jaar kunnen foto’s inzenden voor de jeugdcategorie.

1.2 Categorieën

 • Natuur en Wetenschap: Op iedere plaats waar we kijken en overal waar we leven, komt de Natuur en de Wetenschap om de hoek kijken. Kan jij de Natuur én de wetenschap vastleggen in 1 foto?

 • Jeugd: Ben je jonger dan 16 jaar en gebeten door fotografie? Waag dan je kans binnen deze categorie. Stuur je beste foto, waarin je de natuur én de wetenschap kunt afleiden, dan binnen.

 • 15 seconden natuur- en wetenschapsfilm: Een filmpje zegt vaak meer dan 1000 foto’s. Kan jij een verband tussen de natuur en de wetenschap vastleggen? Verras ons met prachtige en bewegende beelden van de symbiose tussen de natuur én de wetenschap. Beelden mogen gemonteerd zijn. Ook als je jonger bent dan 16 jaar, kan je deelnemen aan deze categorie!

1.3 Verloop

 • Via WeTransfer (https://wetransfer.com) kan iedereen binnen de aangegeven periode foto’s en filmpjes uploaden die voldoen aan de voorwaarden.

 • Het e-mailadres dat gebruikt moet worden voor WeTransfer is fotowedstrijd@natuurenwetenschap.be

 • Iedere foto en filmpje moet de naam van de deelnemer bevatten alsook de categorie waarvoor je deze foto wil indienen.

 • In het bericht van WeTransfer moet je voornaam, achternaam en geboortedatum staan.

 • Iedere deelnemer mag maximaal vijf foto’s uploaden per categorie.

 • Alle deelnemers worden geïnformeerd of ze al dan niet geselecteerd zijn voor de finale.

1.4 Voorwaarden voor de ingezonden beelden

 • Beelden mogen geen blijk geven van ernstige verstoring van het onderwerp. Dat wil zeggen dat ingezonden opnamen van planten en dieren worden gemaakt met respect voor het onderwerp. Het welzijn van de gefotografeerde dieren en andere organismen moet voorop staan. De getoonde natuur moet vrij en spontaan voorkomen.

 • Beelden van dieren in gevangenschap, een geplukte plant of een gecultiveerde plant worden uitgesloten. De locatie van de opname mag niet beschadigd worden omwille van de opname.

 • Als de jury vermoedt dat het gefotografeerde onderwerp een onaanvaardbare druk heeft ondervonden door de opname, wordt de fotograaf uitgesloten van deelname.

 • Deelnemers respecteren de wettelijke bepalingen, zoals onder meer soortenbescherming, toegankelijkheid van gebieden en privacy. Alle nestfotografie van dieren is uitgesloten.

 • De foto's moeten gemaakt zijn na 2016. Oudere foto's uploaden is niet toegestaan.

 • Beeldmanipulatie (bepaalde beeldelementen toevoegen of verwijderen) waardoor de inhoud van de foto verandert is niet toegestaan. Lichte beeldbewerking kan wel. Ook HDR en Focus Stacking zijn toegelaten.

 • Beelden met watermerken, beelden met boorden of kaders en beelden waarin tekst zichtbaar is zijn niet toegelaten.

 • Inzendingen gebeuren uitsluitend online via WeTransfer (fotowedstrijd@natuurenwetenschap.be) en conform de instructies. Deelnemen kan in één of meerdere categorieën. Elke deelnemer kan per categorie maximum 5 foto’s inzenden. Filmpjes kan je enkel opladen in de categorie ‘natuur- en wetenschapsfilm' met een maximum van 3 filmpjes.

 • Deelnemers aan de wedstrijd zenden slechts beelden in waarvan ze de volledige auteursrechten bezitten. Foto's uploaden die inbreuk maken op de privacy, (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder portretrecht) of andere rechten van derden is niet toegestaan. Natuur en Wetenschap vzw is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer de inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde beelden.

 • Deelnemen kan enkel met digitale beelden. Ingescande analoge foto's worden niet aanvaard.

 • De jury houdt zich het recht voor om fotomateriaal te weigeren. Alle eventueel hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de inzender.

 • Zorg dat je foto’s voldoen aan volgende voorwaarden:

  • digitale beelden

  • in JPEG

  • met een langste zijde van minimaal 3000 pixels

  • in kleur of zwart/wit

  • ingediend via WeTransfer (fotowedstrijd@natuurenwetenschap.be)

 • Zorg dat je filmpje voldoet aan volgende voorwaarden:

  • digitale beelden

  • met een maximale lengte van 15 seconden

  • in kleur of zwart/wit

  • montage mag

  • ingediend via WeTransfer (fotowedstrijd@natuurenwetenschap.be)

1.5 Auteursrechten

 • Deelnemers aan de wedstrijd zenden slechts beelden in waarvan ze de volledige auteursrechten bezitten. Het uploaden van foto's die inbreuk maken op de privacy, (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder portretrecht) of andere rechten van derden is niet toegestaan. Natuur en Wetenschap vzw is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto(‘s) en/of filmpjes.

 • De deelnemers gaan ermee akkoord dat Natuur en Wetenschap vzw de foto('s) en/of filmpjes kan gebruiken voor volgende aspecten, zonder dat hiervoor een vergoeding van het auteursrecht verschuldigd is:

  • communicatie over en de promotie van de huidige en toekomstige fotowedstrijd(en) door Natuur en Wetenschap vzw

  • de fototentoonstelling

  • promotie van de vereniging ‘Natuur en Wetenschap vzw’ via de gekende (sociale) kanalen zoals de website, facebook, flyers, posters, het tijdschrift,…

 • Elk ander gebruik gebeurt in overleg met de fotograaf.

 • Bij elke publicatie wordt een correcte naamsvermelding gebruikt.

1.6 Winnaars

 • Natuur en Wetenschap vzw stelt een vakjury samen die de inzendingen beoordeelt en de winnaars aanduidt. De jury kan beslissen om in een bepaalde categorie géén winnaar aan te wijzen.

 • De jury behoudt zich het recht om RAW-bestanden op te vragen aan deelnemers.

 • De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld via het opgegeven e-mail adres en/of telefoonnummer.

 • Winnaars moeten hun foto zonder watermerk aan Natuur en Wetenschap vzw beschikbaar stellen voor publicatie.

 • De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.

 • Per categorie wordt 1 prijs uitgereikt.

 • Elke deelnemer kan slechts één prijs ontvangen.

 • Op zaterdag 28 april 2018 worden de winnaars bekend gemaakt.

1.7 Prijzen

 • Prijspakketten worden samengesteld door de jury.

1.8 Aansprakelijkheid

 • Natuur en Wetenschap vzw, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.

 • Natuur en Wetenschap vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

 • Natuur en Wetenschap vzw is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen.

1.9 Privacy

 • Natuur en Wetenschap vzw kan de adressen van de deelnemers gebruiken om hen op de hoogte te brengen van deze en andere initiatieven van de vereniging. De juridische bepalingen met betrekking tot de bescherming van de privacy worden hierbij gerespecteerd.

1.10 Vragen en betwistingen

 • Vragen of oplaadproblemen kunnen uitsluitend via e-mail worden gesignaleerd aan fotowedstrijd@natuurenwetenschap.be.

 • Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaarden de deelnemers de bepalingen van dit reglement. Over de beraadslaging en de uitslag wordt niet gecommuniceerd.

1.11 Slotbepalingen

 • Natuur en Wetenschap vzw kan de deelnemingsvoorwaarden op ieder moment wijzigen en kan de actie ook op ieder moment beëindigen.

 • Natuur en Wetenschap vzw en de door haar ingeschakelde hulppersonen bewaren de uiterste geheimhouding omtrent de winnaars tot aan de dag van de bekendmaking van die winnaars.

 • De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt door Natuur en Wetenschap vzw. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

 • Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Natuur en Wetenschap vzw.

 • Wijzigingen en typ- en zetfouten voorbehouden.

<p style="margin-bottom: 0cm; border-top: none; border-bottom: 1px solid #00000a; border-left: none; border-right: none; padding: 0cm 0cm 0.04cm 0cm;"><b>Fotowedstrijd Natuur en Wetenschap vzw</b></p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p>
<h1 class="western">1 Reglement</h1>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Dit reglement is van toepassing op de fotowedstrijd van Natuur en Wetenschap vzw 2017 – 2018, <br />gevestigd in B-3128 Baal, Baalsebaan 287.</p>
<ul>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Deelname</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Categorieën</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Verloop</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Voorwaarden voor de ingezonden beelden</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Extra voorwaarden jeugd</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Auteursrechten</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Winnaars</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Prijzen</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Stemmen</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Aansprakelijkheid</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Privacy</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Vragen en betwistingen</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Slotbepalingen</p>
</li>
</ul>
<h2 class="western">1.1 Deelname</h2>
<ul>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">De wedstrijd verloopt in verschillende fases: van 1 december 2017 tot en met 28 februari 2018 kan je foto’s inzenden. Van 1 tot en met 31 maart 2018 zal de jury de ingezonden foto’s beoordelen. Op zaterdag 28 april 2018 worden de winnaars bekend gemaakt.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Door deel te nemen aan de fotowedstrijd van Natuur en Wetenschap vzw 2017 - 2018 ga je akkoord met de voorwaarden van het reglement. Natuur en Wetenschap vzw behoudt zich het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer ze van mening is dat ze niet conform het reglement handelen.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Deelname aan de fotowedstrijd van Natuur en Wetenschap vzw 2017 - 2018 staat open voor iedereen, met uitzondering van professionele natuurfotografen en juryleden van de fotowedstrijd van Natuur en Wetenschap vzw 2017 - 2018.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Deelname aan de fotowedstrijd van Natuur en Wetenschap vzw 2017 - 2018 is gratis.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Enkel deelnemers jonger dan 30 jaar kunnen foto’s inzenden voor de categorieën Natuur en Wetenschap en de 15 seconden natuur- en wetenschapsfilm.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Enkel deelnemers jonger dan 16 jaar kunnen foto’s inzenden voor de jeugdcategorie.</p>
</li>
</ul>
<h2 class="western">1.2 Categorieën</h2>
<ul>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>Natuur en Wetenschap</strong>: Op iedere plaats waar we kijken en overal waar we leven, komt de Natuur en de Wetenschap om de hoek kijken. Kan jij de Natuur én de wetenschap vastleggen in 1 foto?</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>Jeugd</strong>: Ben je jonger dan 16 jaar en gebeten door fotografie? Waag dan je kans binnen deze categorie. Stuur je beste foto, waarin je de natuur én de wetenschap kunt afleiden, dan binnen.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>15 seconden natuur- en wetenschapsfilm</strong>: Een filmpje zegt vaak meer dan 1000 foto’s. Kan jij een verband tussen de natuur en de wetenschap vastleggen? Verras ons met prachtige en bewegende beelden van de symbiose tussen de natuur én de wetenschap. Beelden mogen gemonteerd zijn. Ook als je jonger bent dan 16 jaar, kan je deelnemen aan deze categorie!</p>
</li>
</ul>
<h2 class="western">1.3 Verloop</h2>
<ul>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Via WeTransfer (https://wetransfer.com) kan iedereen binnen de aangegeven periode foto’s en filmpjes uploaden die voldoen aan de voorwaarden.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Het e-mailadres dat gebruikt moet worden voor WeTransfer is <strong>fotowedstrijd@natuurenwetenschap.be</strong></p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Iedere foto en filmpje moet de naam van de deelnemer bevatten alsook de categorie waarvoor je deze foto wil indienen.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">In het bericht van WeTransfer moet je voornaam, achternaam en geboortedatum staan.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Iedere deelnemer mag maximaal vijf foto’s uploaden per categorie.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Alle deelnemers worden geïnformeerd of ze al dan niet geselecteerd zijn voor de finale.</p>
</li>
</ul>
<h2 class="western">1.4 Voorwaarden voor de ingezonden beelden</h2>
<ul>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Beelden mogen geen blijk geven van ernstige verstoring van het onderwerp. Dat wil zeggen dat ingezonden opnamen van planten en dieren worden gemaakt met respect voor het onderwerp. Het welzijn van de gefotografeerde dieren en andere organismen moet voorop staan. De getoonde natuur moet vrij en spontaan voorkomen.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Beelden van dieren in gevangenschap, een geplukte plant of een gecultiveerde plant worden uitgesloten. De locatie van de opname mag niet beschadigd worden omwille van de opname.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Als de jury vermoedt dat het gefotografeerde onderwerp een onaanvaardbare druk heeft ondervonden door de opname, wordt de fotograaf uitgesloten van deelname.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Deelnemers respecteren de wettelijke bepalingen, zoals onder meer soortenbescherming, toegankelijkheid van gebieden en privacy. Alle nestfotografie van dieren is uitgesloten.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">De foto's moeten gemaakt zijn na 2016. Oudere foto's uploaden is niet toegestaan.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Beeldmanipulatie (bepaalde beeldelementen toevoegen of verwijderen) waardoor de inhoud van de foto verandert is niet toegestaan. Lichte beeldbewerking kan wel. Ook HDR en Focus Stacking zijn toegelaten.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Beelden met watermerken, beelden met boorden of kaders en beelden waarin tekst zichtbaar is zijn niet toegelaten.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Inzendingen gebeuren uitsluitend online via WeTransfer (<strong>fotowedstrijd@natuurenwetenschap.be</strong>) en conform de instructies. Deelnemen kan in één of meerdere categorieën. Elke deelnemer kan per categorie maximum 5 foto’s inzenden. Filmpjes kan je enkel opladen in de categorie ‘natuur- en wetenschapsfilm' met een maximum van 3 filmpjes.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Deelnemers aan de wedstrijd zenden slechts beelden in waarvan ze de volledige auteursrechten bezitten. Foto's uploaden die inbreuk maken op de privacy, (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder portretrecht) of andere rechten van derden is niet toegestaan. Natuur en Wetenschap vzw is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer de inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde beelden.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Deelnemen kan enkel met digitale beelden. Ingescande analoge foto's worden niet aanvaard.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">De jury houdt zich het recht voor om fotomateriaal te weigeren. Alle eventueel hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de inzender.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Zorg dat je foto’s voldoen aan volgende voorwaarden:</p>
<ul>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">digitale beelden</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">in JPEG</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">met een langste zijde van minimaal 3000 pixels</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">in kleur of zwart/wit</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">ingediend via WeTransfer (fotowedstrijd@natuurenwetenschap.be)</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Zorg dat je filmpje voldoet aan volgende voorwaarden:</p>
<ul>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">digitale beelden</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">met een maximale lengte van 15 seconden</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">in kleur of zwart/wit</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">montage mag</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">ingediend via WeTransfer (fotowedstrijd@natuurenwetenschap.be)<br /><br /></p>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h2 class="western">1.5 Auteursrechten</h2>
<ul>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Deelnemers aan de wedstrijd zenden slechts beelden in waarvan ze de volledige auteursrechten bezitten. Het uploaden van foto's die inbreuk maken op de privacy, (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder portretrecht) of andere rechten van derden is niet toegestaan. Natuur en Wetenschap vzw is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto(‘s) en/of filmpjes.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">De deelnemers gaan ermee akkoord dat Natuur en Wetenschap vzw de foto('s) en/of filmpjes kan gebruiken voor volgende aspecten, zonder dat hiervoor een vergoeding van het auteursrecht verschuldigd is:</p>
<ul>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">communicatie over en de promotie van de huidige en toekomstige fotowedstrijd(en) door Natuur en Wetenschap vzw</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">de fototentoonstelling</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">promotie van de vereniging ‘Natuur en Wetenschap vzw’ via de gekende (sociale) kanalen zoals de website, facebook, flyers, posters, het tijdschrift,…</p>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Elk ander gebruik gebeurt in overleg met de fotograaf.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Bij elke publicatie wordt een correcte naamsvermelding gebruikt.</p>
</li>
</ul>
<h2 class="western">1.6 Winnaars</h2>
<ul>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Natuur en Wetenschap vzw stelt een vakjury samen die de inzendingen beoordeelt en de winnaars aanduidt. De jury kan beslissen om in een bepaalde categorie géén winnaar aan te wijzen.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">De jury behoudt zich het recht om RAW-bestanden op te vragen aan deelnemers.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld via het opgegeven e-mail adres en/of telefoonnummer.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Winnaars moeten hun foto zonder watermerk aan Natuur en Wetenschap vzw beschikbaar stellen voor publicatie.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Per categorie wordt 1 prijs uitgereikt.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Elke deelnemer kan slechts één prijs ontvangen.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Op zaterdag 28 april 2018 worden de winnaars bekend gemaakt.</p>
</li>
</ul>
<h2 class="western">1.7 Prijzen</h2>
<ul>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Prijspakketten worden samengesteld door de jury.</p>
</li>
</ul>
<h2 class="western">1.8 Aansprakelijkheid</h2>
<ul>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Natuur en Wetenschap vzw, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Natuur en Wetenschap vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Natuur en Wetenschap vzw is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen.</p>
</li>
</ul>
<h2 class="western">1.9 Privacy</h2>
<ul>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Natuur en Wetenschap vzw kan de adressen van de deelnemers gebruiken om hen op de hoogte te brengen van deze en andere initiatieven van de vereniging. De juridische bepalingen met betrekking tot de bescherming van de privacy worden hierbij gerespecteerd.</p>
</li>
</ul>
<h2 class="western">1.10 Vragen en betwistingen</h2>
<ul>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Vragen of oplaadproblemen kunnen uitsluitend via e-mail worden gesignaleerd aan <strong>fotowedstrijd@natuurenwetenschap.be</strong>.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaarden de deelnemers de bepalingen van dit reglement. Over de beraadslaging en de uitslag wordt niet gecommuniceerd.</p>
</li>
</ul>
<h2 class="western">1.11&nbsp;Slotbepalingen</h2>
<ul>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Natuur en Wetenschap vzw kan de deelnemingsvoorwaarden op ieder moment wijzigen en kan de actie ook op ieder moment beëindigen.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Natuur en Wetenschap vzw en de door haar ingeschakelde hulppersonen bewaren de uiterste geheimhouding omtrent de winnaars tot aan de dag van de bekendmaking van die winnaars.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt door Natuur en Wetenschap vzw. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Natuur en Wetenschap vzw.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Wijzigingen en typ- en zetfouten voorbehouden.</p>
</li>
</ul>

i watchers border online

Ken jij onze Innovation Watchers al? Wil je op de hoogte blijven van het nieuws op wetenschappelijk vlak, volg dan onze I-watchers op de voet !

Is NeW ook jouw jeugdbeweging? Bestel dan nu je pull of T-shirt, altijd leuk op uitstap of kamp!

Bestel nu!

p proef

Wetenschap doen ...

STEM site

© 2018 Natuur en Wetenchap vzw All Rights Reserved.