Wedstrijd 2de en 3de graad

Wedstrijdregelement

DOEL VAN DE WEDSTRIJD

Een wetenschappelijke uiteenzetting houden over een onderwerp naar keuze. De uiteenzetting dient levendig en gevulgariseerd te zijn en begrijpelijk voor een jongere van het secundair onderwijs. Zowel onderwerpen uit de biologie, ecologie, chemie, fysica, geologie als de technologie, de archeologie, ... kunnen aan bod komen. De voorkeur wordt gegeven aan opzoekingswerk. Tijdens de uiteenzetting, van minimum 12 tot maximum 15 minuten per kandida(a)t(en), mag gebruik gemaakt worden van allerhande didactische en visuele hulpmiddelen. Dit materiaal van de kandidaat dient op punt gesteld voor het begin van de eerste uiteenzetting.

DE KANDIDATEN

Zijn jongeren uit alle studieniveaus van de vier laatste jaren van het secundair onderwijs (leeftijdscategorie : 14-18 jarigen), of overeenkomstig. Zij dienen het inschrijvingsformulier vòòr 25 januari toe te zenden aan:

NATUUR EN WETENSCHAP vzw
Wedstrijd wetenschappelijke uiteenzettingen 2de en 3de graad
Baalsebaan 287
3128 Baal (Tremelo)

Ook groepen van maximaal 5 personen kunnen tot de schriftelijke wedstrijd worden toegelaten. De voordracht zelf gebeurt door maximum 3 kandidaten.

DE WEDSTRIJD

Wordt in twee fasen georganiseerd:

1. Provinciale schiftingsproeven

Telkens op een woensdagnamiddag in een gemeente van Uw provincie. De provinciale schiftingen gebeuren in de maanden maart, april.

2. Nationale finale

De vijf best gerangschikte kandidaten van de provinciale schiftingen worden uitgenodigd op de nationale finale die zal plaatsvinden in mei. Zowel tijdens de schiftingen als tijdens de finale zullen de kandidaten door de jury ondervraagd worden in verband met hun kennis van het onderwerp en de geraadpleegde bronnen. Hiertoe dient de kandidaat volgende ter beschikking te stellen van de juryleden:

  • een tekst ter beschikking te stellen van de juryleden;
  • in de mate van het mogelijke de geraadpleegde werken

BEOORDELING VAN DE KANDIDATEN

Om de kandidaten te rangschikken beschikt de jury over 100 punten als volgt verdeeld :

  1. Profilering (taal, presentatie, houding, …) voor 10 punten

  2.  Didactische waarde/helderheid/los van de tekst/duur van de uiteenzetting (min. 12’ – max 15’) voor 20 punten

  3. Wetenschappelijke waarde van de uiteenzetting en het onderwerp, proefondervindelijk werk voor 25 punten 

  4. Kennis van het onderwerp (na ondervraging door jury) voor 25 punten      

  5.  Resultaten van persoonlijk werk, lay-out en inhoud werk, toepassing van informatica en bibliografie voor 20 punten

PRIJZEN

1. Provinciale schiftingenElke deelnemer ontvangt een wetenschappelijk werk ongeacht zijn

rangschikking. De best gerangschikte kandidaat (of groep) uit het derde jaar en de best gerangschikte kandidaat (of groep) uit het vierde jaar secundair onderwijs, die niet aan de finale deelnemen, ontvangen bovendien een bedrag van elk 130 EURO.

2. Nationale finale

De jury verdeelt een bedrag van 1500 EURO volgens de waarde van de wetenschappelijke uiteenzettingen. De 5 laureaten (individueel of groep) ontvangen een minimum bedrag van 150 euro . Bovendien wordt aan alle finalisten een diploma en een prachtig boekenpakket toegekend.

DE JURY

1. Provinciale schiftingsproeven

Een jury, steeds samengesteld uit dezelfde leden, zal bij elke schiftingsproef de kandidaten beoordelen.

2. Nationale finale

De jury bestaat uit universiteitsprofessoren, pedagogisch adviseurs en vakspecialisten.

Inschrijven

Wens je deel te nemen aan deze wedstrijd neem dan contact op met ons secretariaat, print het onderstaande inschrijvingsformulier af, vul het in en stuur het naar ons secretariaat of mail het naar naar secretariaat@natuurenwetenschap.be Ook kan je de QR-code scannen om je inschrijving digitaal te doen. 

 Inschrijving wedstrijd 2 3de graad klein

© 2020 Natuur en Wetenchap vzw All Rights Reserved. Voor vragen: webmaster@natuurenwetenschap.be